Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Firmy SeccoWstęp

Podanie danych osobowych nie stanowi wymogu ustawowego ale  jest niezbędne do zarezerwowania biletu na rejs statkami ’’Kapitan Cook’’ i ’’Sedina’’, za pośrednictwem serwisu statek.pl. Niezależnie od rezerwacji możesz wyrazić chęć otrzymywania specjalnych ofert oraz informacji, które wysyłamy w postaci elektronicznych informacji.
Informacje dotyczące numeru rachunku bankowego nie są przechowywane ani wykorzystywane w innym celu niż dla zrealizowania płatności za zamówione usługi. Nie musisz się rejestrować, aby dokonać rezerwacji, nie mniej jednak, zakładając konto w naszym serwisie uzyskujesz dostęp do historii Twoich rezerwacji. Twoje dane są bezpieczne, aby je zabezpieczyć, używamy protokołu bezpiecznych połączeń SSL. Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed dostępem osób nieupoważnionych. Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest Secco Janusz Just: 71-603 Szczecin, ul. Jana z Kolna 7, NIP: 851-243-20-95, REGON: 812442092, tel.: 600 22 11 00, e-mail: rejsy@statek.pl, [„Administrator” lub „Secco’’]. W sprawie danych osobowych proszę o kontakt pod: secco@hot.pl

Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w następujących celach:
- w celu rejestracji konta użytkownika w serwisie statki.net.pl, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. urz. UE L2016, Nr 119, s.1) [„RODO”]. - w celu wykonywania zawartych umów lub podjęcia działań przed zawarciem takich umów i dopełnieniem wymogów prawa w tym zakresie, w tym rozpatrywania reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
- w celu wykonywania umów z podmiotem, którego jesteś pracownikiem, reprezentantem, pełnomocnikiem w kontaktach z Administratorem, albo w celu podjęcia działań przed zawarciem takich umów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora należy rozumieć możliwość komunikacji z kontrahentem/przyszłym kontrahentem Administratora i realizowanie zawartej z nim umowy. - w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartych umów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora należy rozumieć możliwość dochodzenia roszczeń powstałych na skutek nieprzestrzegania warunków umów;
- w celu zapewnienia bezpieczeństwa na pokładzie statku, wszystkie przestrzenie publiczne podlegają monitoringowi wizyjnemu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora należy rozumieć konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów i załogi oraz ich bagażu oraz rzeczy osobistych na pokładzie statku, - - w celu prowadzenia działalności marketingowej i reklamowej przez Administratora drogą elektroniczną, polegającej na przesyłaniu informacji handlowej drogą elektroniczną na podany przez Ciebie adres e-mail, informowaniu o prowadzonej przez Administratora działalności oraz udzielaniu odpowiedzi na zadane pytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
- w celu prowadzenia działalności marketingowej i reklamowej przez Administratora drogą inną niż elektroniczna, polegającej w szczególności na informowaniu o Administratorze oraz jego działalności, udzielania odpowiedzi na zadane pytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora należy rozumieć działalność marketingową i promocyjną Administratora;
- w celu prowadzenia pomiarów statystycznych dot. serwisu dostępnego pod adresem statek.pl, dla zapewnienia poprawy jakości usług świadczonych w ramach Serwisu oraz bezpieczeństwa serwisu i świadczonych w jego ramach usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora należy rozumieć konieczność poprawy jakości usług świadczonych w ramach Serwisu oraz zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu i usług świadczonych w ramach Serwisu.

Odbiorcy danych osobowych

Administrator udostępnia Twoje dane osobowe również podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Secco w związku z jego obsługą reklamową i marketingową, świadczeniem usług związanych z dystrybucją informacji przesyłaną drogą elektroniczną, wykonywaniem transakcji płatniczych w internetowym serwisie płatności, świadczeniem usług związanych z rejsami na mocy zawartych umów powierzenia danych. Dodatkowo Secco jest zobowiązany przepisami prawa do przekazywania danych o pasażerach stosownym władzom na podstawie i w zakresie wynikającym z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej

Administrator nie ma zamiaru przekazania Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres, przez który dane będą przetwarzane

Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu jej cofnięcia, a po tym czasie przez okres niezbędny do realizacji przez Administratora obowiązków nałożonych na Administratora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Twoje dane osobowe przetwarzane na innych podstawach niż zgoda będą przechowywane, w zależności od rodzaju danych i sposobu ich uzyskania, przez okres wskazany poniżej:
dane uzyskane w celu zawarcia umowy, przez okres współpracy z Tobą lub Podmiotem, którego jesteś pracownikiem, reprezentantem, pełnomocnikiem w kontaktach z Administratorem, a po jej rozwiązaniu/wygaśnięciu przez okres przedawnienia roszczeń związanych z tą umową/współpracą lub przez okres niezbędny do realizacji przez Administratora obowiązków nałożonych na Administratora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, dane uzyskane podczas rejestracji konta użytkownika w serwisie statek.pl  , do czasu usunięcia konta przez jego użytkownika. Dane uzyskane z monitoringu wizyjnego,  przez okres 21 dni od daty rejsu, a w przypadku gdy dane te stanowić będą dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, dane uzyskane w wyniku otrzymanych reklamacji, przez okres 120 dni od daty złożenia reklamacji, a w przypadku nieuwzględnienia reklamacji, gdy dane te stanowić będą dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Każdy jest uprawniony do realizacji następujących uprawnień, na zasadach przewidzianych przez obowiązujące przepisy:
- żądania dostępu do dotyczących Ciebie danych osobowych;
- żądania usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, kiedy ich przetwarzanie jest niezbędne: do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że Twoje prawo, o którym mowa w niniejszym punkcie, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. - żądania sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych;
- żądania ograniczenia przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzanie wykonywane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
- żądania przenoszenia dotyczących Ciebie danych osobowych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 6 ust. 1 lit. b, o ile przetwarzanie wykonywane jest w sposób zautomatyzowany;
- wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie w jakim przetwarzanie jest dokonywane na podstawie Twojej zgody, jesteś uprawniony do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informacja na temat wymogu/warunków podania danych osobowych oraz źródła pochodzenia danych

Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym. Jednakże niepodanie danych utrudni nam lub nawet uniemożliwi kontakt z Tobą i zawarcie lub wykonanie umowy.
Jeżeli dane nie zostały podane bezpośrednio przez Ciebie, ich źródłem jest Podmiot, którego jesteś pracownikiem, reprezentantem, pełnomocnikiem w kontaktach z Administratorem lub uzyskane zostały przez Administratora z publicznie dostępnych źródeł. W takich przypadkach Administrator przetwarza dane w zakresie następujących danych kontaktowych: imienia, nazwiska, numer tel., adresu poczty elektronicznej, organizacji, której jesteś pracownikiem, reprezentantem, pełnomocnikiem w kontaktach z Administratorem oraz pełnionej w niej funkcji (tzw. kategorie odnośnych danych osobowych).
Jesteśmy obecni w mediach społecznościowych, aby na bieżąco kontaktować się z klientami lub potencjalnymi klientami oraz prowadzić działalność promocyjną i marketingową. Jeżeli zdecydujesz się obserwować nas na którymś z komunikatorów takich jak np. Facebooku, Instagramie, otrzymamy Twoje dane również z tych źródeł. Pamiętaj jednak o tym, że aby móc nas obserwować, uprzednio zaakceptowałeś Polityki Prywatności w/w. portali, w związku z czym jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez te portale, to właśnie na nich należy poszukiwać Polityki Prywatności w tym zakresie.Pliki Cookies

Secco informuje, że w związku z udostępnianiem treści serwisu stosuje tzw. technikę Cookies polegającą na przechowywaniu informacji lub uzyskiwaniu dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu.
Technika Cookies jest stosowana w celu poprawy jakości działania Serwisu, a w szczególności, tworzenia statystyk oglądalności poszczególnych treści, personalizacji usług świadczonych z wykorzystaniem Serwisu, utrzymywania sesji użytkowników, uwierzytelniania osób korzystających z Serwisu, dostarczania użytkownikom personalizowanych treści reklamowych. Użytkownik ma możliwość samodzielnego określenia warunków stosowania techniki Cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.

Google Analytics

Nasz serwis internetowy korzysta z Google Analytics, narzędzia do analizowania statystyk ruchu na naszej stronie, które jest własnością Google Inc. Google Analytics używa Cookies, czyli plików tekstowych, które są zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiają nam analizę sposobu korzystania z naszego serwisu. Informacje uzyskane dzięki Cookies (w tym Twój adres IP) są zapisywane na serwerze Google w USA. Google analizuje te dane, aby badać sposób korzystania z naszej strony, a także wykonać raporty statystyczne dla Unity Line oraz przygotować dodatkowe usługi dotyczące serwisu i używania Internetu. Google w żadnym wypadku nie będzie łączył twojego IP z innymi danymi. Możesz wyłączyć przyjmowanie Cookies konfigurując ustawienia Twojej przeglądarki internetowej. Pragniemy jednak zaznaczyć, że w takim wypadku nie będziesz mógł wykorzystać w pełni wszystkich funkcjonalności naszego serwisu. Korzystając ze strony Unity Line zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google w sposób i celach tu opisanych.

Zmiany polityki

Informujemy, że niniejsza Polityka Prywatności może podlegać zmianom lub być aktualizowana